Ik ben zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep is uw situatie ten opzichte van uw pensioen bijzonder: enkel uw activiteit als bediende telt mee voor de opbouw van uw wettelijk pensioen. Indien uw activiteit als zelfstandige er voor zorgt dat uw activiteit als bediende erg laag is, dan moet u er zeker voor zorgen zelf een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Het Vrij Aanvullend Pensioen helpt u hierbij.

 

Door middel van persoonlijke stortingen op een aanvullend pensioencontract Curalia, bouwt u een aanvullend pensioen op, dat fiscaal bijzonder voordelig is. De stortingen die u op dit contract doet kunt u namelijk van uw inkomen aftrekken. Deze stortingen zijn vrijwillig en variabel. U kunt ze dus in de loop der jaren aanpassen aan uw persoonlijke situatie, op voorwaarde dat u rekening houdt met een aantal fiscale regels. Persoonlijke premies zijn variabel: elk jaar spaart u het bedrag dat u wenst tussen € 0 en het maximale bedrag in functie van uw situatie en uw inkomen. U kunt deze stortingen bijvoorbeeld via een maandelijks doorlopende opdracht laten uitvoeren of één keer per jaar storten wanneer u dat wenst.

Pensioensparen: dit is een verzekeringsproduct (kapitaal gegarandeerd) of een pensioenfonds (kapitaal en rendement niet gegarandeerd) waarmee u een aanvullend pensioenkapitaal kunt opbouwen. Iedereen kan hiermee een aanvullend pensioen opbouwen.

Het vrij aanvullend pensioen (VAP): Dit verzekeringscontract wordt meestal voorgesteld aan zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen maar het is nu ook toegankelijk voor logopedisten die werkzaam zijn als zelfstandige in bijberoep: zij hebben er recht op op basis van hun inkomen als bediende. Dit is één van de voordelen van het RIZIV Sociaal Statuut. Het contract waar u op stort is het zelfde type contract als het contract waar het RIZIV op stort in het kader van de RIZIV-tussenkomst.

Het geld gestort op dit contract dient voor:

 • 90% van het gestorte geld wordt gebruikt voor de opbouw van een aanvullend pensioen (na uw professionele carrière).
 • 10%  wordt gebruikt om bijkomende waarborgen, die de verplichte sociale zekerheid uitbreiden zoals overlijden, ziekte en ongeval, te financieren.
  Een voorbeeld van een aanvullende waarborg: een uitbetaling van een dagvergoeding indien de verzekerde werkonbekwaam is.

ALLE logopedisten werkzaam als zelfstandige in bijberoep die een RIZIV-nummer hebben en die de RIZIV conventie niet geweigerd hebben:

 • Ongeacht hun sociaal statuut
 • Ongeacht uw activiteit en het kader waarin zij werken. Dus ook logopedisten die bijvoorbeeld in een rusthuis of in een school werken.
 • Ook indien u geen recht heeft op het RIZIV-statuut.

Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Dankzij deze aftrek ligt de reële kost van uw aanvullend pensioen een stuk lager.

Uw fiscaal rendement is gelijk aan de belastingvoet die op uw hoogste inkomensschijf wordt toegepast. Het hangt af van uw fiscale situatie, maar hieronder ziet u vast een voorbeeld van wat een storting van € 1.000 met 3 verschillende inkomstenniveaus doet:

Inkomen (EUR)

20.000

30.000

45.000

Gestort bedrag

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Fiscaal voordeel *

430,00

483,75

573,75

Reële kost

570,00

516,25

462,50

* Rekening houdend met aanvullende gemeentebelastingen van gemiddeld 7,5%

Voor een inkomen van € 30.000, betaalt de staat u bijna de helft terug in belastingvoordeel, terwijl dit bij pensioensparen maar 30% is, en dit ongeacht uw inkomen.

Als zelfstandige in bijberoep kunt u genieten van de fiscale aftrek in het kader van een storting op een Aanvullend Pensioencontract MET solidariteit (het contract waar het RIZIV eventueel zijn bijdrage op stort in het kader van het RIZIV-statuut). Het bedrag is afhankelijk van uw sociale bijdragen als zelfstandige:

 • zijn uw trimestriële sociale bijdragen gelijk aan of hoger dan de minimumbijdragen voor een “full time” Zelfstandige (€ 719,34 in 2018), dan mag u 9,4% van uw inkomen van 3 jaar geleden (geïndexeerd) aftrekken. Indien u niet het maximaal aftrekbare bedrag (€ 3.666,85 in 2018) haalt, dan mag u dit aanvullen door tot 9,4% van uw inkomen als bediende van dat jaar af te trekken.
  Let op: het totaal van de twee aftrekbare bedragen mag niet hoger zijn dan het jaarlijks maximum;
 • zijn uw trimestriële sociale bijdragen lager dan de minimumbijdragen voor een “full time” zelfstandige, dan wordt het maximum aftrekbaar bedrag berekend op basis van uw inkomen als bediende van dat jaar.

Indien u op een aantal vragen antwoord geeft, kunt u dit bedrag online berekenen.

Indien u een eigen bijdrage doet, ontvangt u het jaar daarop een fiscaal attest dat u toestaat het bedrag van uw inkomen af te trekken. Indien u uw aangifte doet via Tax-on-web, dan staat dit niet vooraf ingevuld! U dient dit dus zelf in te vullen, indien nodig door het in twee te splitsen: een gedeelte van uw inkomen als zelfstandige (code 1606-43 of 2606-13) en een gedeelte van uw inkomen als bediende (code 1257-04 of 2257-71).

In het kader van een Aanvullend Pensioencontract met solidariteit type CuraNova, geniet u tot uw 65e van:

 • de uitkering van een dagvergoeding bij volledige werkonbekwaamheid na een ongeval, een ziekte of complicaties bij een zwangerschap;

 • een aanvullend kapitaal bij overlijden bovenop het kapitaal opgebouwd met persoonlijke stortingen en RIZIV-bijdragen;

 • de continuïteit van de betaling van de premies bij invaliditeit van meer dan een jaar. Het fonds blijft het gemiddelde van de stortingen van de laatste 3 jaar verder uitbetalen tot u 65 jaar wordt zolang u invalide bent. Deze stortingen gebeuren bovenop de stortingen van het RIZIV waar u recht op heeft bij het begin van uw arbeidsongeschiktheid zodat u, ondanks uw invaliditeit, over een fatsoenlijk pensioen beschikt;

 • een forfaitaire moederschapsuitkering van € 100.

Deze solidariteitswaarborgen worden toegekend aan alle zorgverleners die een contract hebben MET solidariteit waarop het jaar voordien minstens € 100 werd gestort (door het RIZIV of door de zorgverlener zelf).

Curalia werd 50 jaar geleden gecreëerd door de beroepsverenigingen van zorgverleners om het RIZIV-statuut te beheren, en heeft een uitgebreide ervaring in dit domein. Bovendien bieden wij u de meest innovatieve formule op de markt: het CuraNova contract. CuraNova combineert:

 • GARANTIE van een verzekeringscontract. Dit maakt een voorschot op polis mogelijk.
 • FLEXIBILITEIT van de rentevoet die jaarlijks herzienbaar is. Deze wordt in december vastgelegd voor het daarop volgende jaar, in functie van de situatie op de markt. Deze rentevoet wordt toegekend op het totaal van de opgebouwde reserve, ongeacht de datum van de storting van de premies. U geniet dus altijd van een marktconform rendement, zelfs op de stortingen van voorgaande jaren.
 • In 2018 is het rendement op dit CuraNova contract 1,00% netto. Hier kan aan het eind van het jaar eventueel een winstdeelname aan toegevoegd worden in functie van de resultaten van Curalia. Curalia is een onderlinge verzekeringsvereniging en heeft dus geen aandeelhouders. Alle winst vloeit direct terug naar haar leden.

Het is heel simpel: u dient enkel dit online formulier in te vullen en daarop aan te geven dat u persoonlijke stortingen wenst te doen.

U zult dan een contractvoorstel ontvangen dat een daadwerkelijk contract wordt zodra u het heeft getekend en teruggestuurd.

Het enige dat u dan nog dient te doen is het bedrag dat u wenst te sparen te storten voor 28 december om het van uw inkomen van dit jaar af te kunnen trekken.