Het RIZIV sociaal statuut voor logopedisten

illu

Het RIZIV Sociaal Statuut wordt sinds 2016 toegekend aan logopedisten als tegenprestatie voor het naleven van de verplichtingen van de RIZIV-conventie.

Wat moet u er van onthouden?

Ongeacht u bediende of zelfstandige bent, heeft u in 2018 en de daaropvolgende jaren, recht op een bedrag van € 1.250 of € 2.579 in functie van de prestaties die u uitvoert in het kader van het RIZIV.

Het bedrag wordt niet rechtstreeks gestort op de bankrekening

Dit geld dient voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal. Het wordt overgemaakt op een verzekeringscontract (Sociale pensioenovereenkomst). Dit stelt u in staat om uw levensstandaard te behouden na het stopzetten van uw beroepsactiviteit.   Belangrijk bijkomend voordeel: 10% van dit bedrag dient ter uitbreiding van uw sociale bescherming tijdens uw carrière.

Wat moet u doen om dit bedrag te krijgen?

Vraag nu uw voorstel voor een RIZIV-contract!

Klik hier voor het aanvraagformulier. Vul het in en wij brengen alles in orde en volgen uw dossier op van A tot Z. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft over het invullen van het formulier.

Curalia is er om u te helpen. Hieronder vindt u een antwoord op al uw vragen.

Bedienden, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep kunnen – naargelang hun uitgevoerde prestaties – recht hebben op het RIZIV Sociaal Statuut.

Indien u voldoet aan onderstaande voorwaarden, krijgt u, mits u jaarlijks een aanvraag indient, een tussenkomst van het RIZIV. Deze tussenkomst wordt jaarlijks door het RIZIV vastgelegd. De voorwaarden om deze te verkrijgen zijn:

 • Geconventioneerd zijn (de conventie niet geweigerd hebben)
 • Tussen 900 en 4.000 R-prestaties geleverd hebben OF prestaties die tussen 15.750 en 70.000 R-waarden vertegenwoordigen geleverd hebben.
 • Jaarlijks een aanvraag doen!

R-prestaties

OF R-waarden

Bedrag

van 900 tot 1.999

van 15.750 tot 34.999

1.250 €

van 2.000 tot 4.000

van 35.000 tot 70.000

2.579 €

> 4.000

> 70.000

0 €


Om het aantal prestaties te berekenen, kunt u ALLE prestaties meetellen die u dat jaar heeft geleverd: ook als zij op verschillende plaatsen werden geleverd. Zolang u in het kader van het RIZIV presteerde, en de prestaties op uw naam staan, mag u alles meetellen.

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dient u een Sociale Pensioenovereenkomst of een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Vervolgens dient u uw aanvraag te doen. Indien u hiervoor beroep doet op Curalia, dan zien wij er ieder jaar op toe dat u de RIZIV-aanvraag indient. We sturen u jaarlijks een vooraf ingevuld formulier toe en zolang u dit niet getekend naar ons terug heeft teruggestuurd, herinneren wij u hieraan via post, e-mail, sms of per telefoon. Wij geven u niet de kans uw aanvraag te vergeten! U dient dit formulier enkel te tekenen en naar ons terug te sturen. Wij maken alles verder in orde en wij volgen de procedure van A tot Z voor u op! Ons objectief is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk zorgverleners die recht hebben op deze tussenkomst, deze ook bekomen. Curalia beheert dit type contracten al sinds 1968 en volgt de procedure op voor meer dan 14.000 apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, artsen en tandartsen.

U heeft de mogelijkheid de RIZIV-tussenkomst te gebruiken voor de opbouw van een pensioenkapitaal of een verzekering gewaarborgd inkomen. Een verzekering gewaarborgd inkomen is onmisbaar als zelfstandig logopedist. Indien u (langdurig) arbeidsongeschikt raakt, dient u immers nogal al uw financiële verplichtingen te voldoen! En met wat de mutualiteit u zal betalen, zult u waarschijnlijk niet ver komen! U kunt deze verzekering gewaarborgd inkomen echter het best zelf betalen. De kost hiervan is namelijk aftrekbaar als beroepskost. Dit maakt de verzekering een pak goedkoper.
Indien u deze verzekering met de RIZIV-tussenkomst betaalt, dan geniet u niet van dit fiscale voordeel. Het is dus voordeliger de tussenkomst op een Sociale Pensioenovereenkomst (Sociaal VAPZ) te laten storten bij een verzekeraar.

Als bediende of zelfstandige in bijberoep is een verzekering gewaarborgd inkomen minder noodzakelijk. Wij raden u dus aan het bedrag te gebruiken voor de opbouw van een pensioenkapitaal. Bovendien geniet u met een ‘Sociaal Aanvullend Pensioencontract’ ook van aanvullende waarborgen die de dekkingen van de sociale zekerheid aanvullen.
Mocht u toch geïnteresseerd zijn in een verzekering gewaarborgd inkomen, aarzel dan zeker niet contact met ons op te nemen. Wij zullen voor u berekenen wat de beste oplossing is voor uw persoonlijke situatie.

Het is een levensverzekeringscontract met als doel een aanvullend pensioen kapitaal op te bouwen. Dit contract beantwoord aan speciale wetgeving. Het geld gestort op dit contract dient voor:

 • 90% van het gestorte geld wordt gebruikt voor de opbouw van een aanvullend pensioen (na uw professionele carrière).
 • 10% wordt gebruikt om bijkomende waarborgen, die de verplichte sociale zekerheid uitbreiden zoals overlijden, ziekte en ongeval, te financieren.

Twee voorbeelden van aanvullende waarborgen:

 1. Bij totale invaliditeit (> 1 jaar) worden de premies op uw aanvullend pensioencontract doorbetaald zodat u ondanks uw invaliditeit uw pensioen verder opbouwt.
 2. Een uitbetaling van een dagvergoeding indien de verzekerde werkonbekwaam is.

Dankzij uw RIZIV statuut verhoogt u in hoog tempo uw pensioenkapitaal, én uw sociale zekerheid tijdens uw carrière is beter.

De aanvullende waarborgen van Curalia werden speciaal gedefinieerd om aan de noden van zorgverleners te voldoen. Deze waarborgen worden door een solidariteitsfond beheerd: het bewijs dat solidariteit tussen zorgverleners in het “DNA” van Curalia zit. Curalia beheert het oudste solidariteitsfonds van het land (gecreëerd in 1996). Het fonds dekt één van de grootste groepen zorgverleners.

De vier aanvullende waarborgen van Curalia zijn:

 • Een dagvergoeding in geval van volledige werkonbekwaamheid ten gevolge van ziekte, ongeval of complicaties bij zwangerschap: na een niet-vergoede periode van 30 dagen, wordt een vergoeding uitbetaald gedurende maximum één jaar a rato van 5 dagen per week. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend op basis van het gemiddelde van de stortingen uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar. Voor een gemiddelde tot € 1. 000 bedraagt de vergoeding € 10 per dag en per bijkomende schijf van € 500 stijgt de vergoeding met € 5 per dag. Jonge afgestudeerden zijn verzekerd tot € 10 per dag vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van hun contract tot 31 december van het jaar na het afstuderen. En dit zelfs als er geen premie werd gestort op hun contract.
 • Een bijkomende overlijdensdekking in functie van uw leeftijd en het bedrag van de stortingen op dit contract: de begunstigden ontvangen een bedrag dat overeenstemt met het gemiddelde van de stortingen, na afhouding van de solidariteitsbijdrage, gedurende de 3 laatste jaren vermenigvuldigt met het aantal jaren tot uw 65ste verjaardag. De wet bepaalt dat de betaling van dit bedrag gespreid moet worden over ten minste twee jaren. Dit bedrag komt bovenop het opgebouwde kapitaal.
 • Verderzetting van de premiebetaling bij totale invaliditeit: het gemiddelde van de stortingen van de voorbije 3 jaar wordt verder gestort op uw contract tot de leeftijd van 65 jaar. Ondanks uw invaliditeit wordt uw pensioen dus verder opgebouwd en worden de solidariteitswaarborgen behouden.
 • Als de aangeslotene recht heeft op een moederschapsuitkering stort Curalia € 100 op het contract.

Deze waarborgen zijn verworven voor één jaar op voorwaarde dat het voorgaande jaar minimum € 100 werd gestort op het contract.

Curalia werd in 1968 gecreëerd door de beroepsverenigingen van zorgverleners om het RIZIV-statuut te beheren, en heeft een uitgebreide ervaring in dit domein. Bovendien bieden wij u de meest innovatieve formule op de markt: het CuraNova contract. CuraNova combineert:

GARANTIE van een verzekeringscontract. Dit maakt een voorschot op polis mogelijk.

FLEXIBILITEIT van de rentevoet die jaarlijks herzienbaar is. Deze wordt in december vastgelegd voor het daarop volgende jaar, in functie van de situatie op de markt. Deze rentevoet wordt toegekend op het totaal van de opgebouwde reserve, ongeacht de datum van de storting van de premies. U geniet dus altijd van een marktconform rendement, zelfs op de stortingen van voorgaande jaren.

RENDEMENT. In 2019 is het rendement op dit CuraNova contract 1,00% netto. Hier kan aan het eind van het jaar eventueel een winstdeelname aan toegevoegd worden in functie van de resultaten van Curalia. Curalia is een onderlinge verzekeringsvereniging en heeft dus geen aandeelhouders. Alle winst vloeit direct terug naar haar leden.

 

U vindt een meer gedetailleerde beschrijving van het CuraNova contract op deze info-fiche.

Naast het RIZIV, kan u ook zelf storten op dit contract. Deze persoonlijke storting is fiscaal aftrekbaar als beroepskost in de hoogste belastingschijf van uw inkomen. U kunt op die manier ruim 54% van uw storting recupereren.

Indien u als zelfstandige of zelfstandige in bijberoep werkt, vermindert u door deze storting te doen ook het bedrag waarop uw verplichte sociale bijdragen worden berekend. Hierdoor verhoogt het rendement van uw storting. In 2019 mag u tot wel € 3.747 storten in functie van uw inkomen: hierdoor bouwt u een aantrekkelijk pensioenkapitaal op met een zeer interessant rendement! Hier kunt u berekenen hoeveel u fiscaal kunt aftrekken.

Nee. Het fiscale voordeel waar u van kunt genieten door een storting te doen op het CuraNova contract van Curalia is een voordeel waar bepaalde zorgverleners recht op hebben. Het is dus geen verplichting. U kiest elk jaar of u wenst te storten en zo ja, hoeveel in functie van uw (fiscale) situatie op dat moment.
Om de aanvullende waarborgen te kunnen garanderen, dient er wel jaarlijks minimaal € 100 op uw contract gestort te worden. Indien het RIZIV een jaar niets gestort heeft (bijvoorbeeld omdat u dat jaar niet gewerkt heeft) dan dient u dit dus zelf te storten om van de waarborgen te blijven genieten.

Ja! U kunt voor deze drie contracten genieten van fiscaal voordeel. Geef echter voorrang aan het CuraNova contract: hier is het fiscaal voordeel het grootst. Dit fiscaal voordeel kan oplopen tot 54% terwijl dit bij andere spaarvormen slechts 30% is.

U heeft recht op deze interessante nieuwe spaarvorm omdat logopedisten nu recht hebben op het RIZIV-statuut: GENIET ERVAN! Een belangrijk detail: zelfs indien u geen recht heeft op de RIZIV-tussenkomst, kunt u van dit fiscale voordeel genieten! 

Nee, u heeft de mogelijkheid een voorschot op polis te krijgen om een huis of appartement te kopen of renoveren in België of de Europese Unie.

Hier vindt u een formulier waarmee u een contractvoorstel kunt aan vragen. We sturen u een gepersonaliseerd contractvoorstel op dat u, indien u akkoord gaat, getekend naar Curalia dient terug te sturen. Dit is de enige administratieve stap die u dient te zetten om van de RIZIV-tussenkomst te kunnen genieten.

Ieder jaar in januari sturen wij u uw RIZIV aanvraagformulier om de tussenkomst te ontvangen. Voor de prestaties van  2018 gaat het om € 1.250 of € 2.579.

Voor vragen of een persoonlijk contact met een raadgever, gelieve dit formulier in te vullen.

Curalia werd in 1968 opgericht om het aanvullend pensioen te beheren in het kader van het RIZIV-statuut voor zorgverleners. Inmiddels heeft zij haar dienstverlening uitgebreid om zorgverleners een totaalpakket van pensioenopbouw én verzekeringen te kunnen bieden.
Doordat we een grote groep leden vertegenwoordigen, hebben we zeer interessante tarieven en voorwaarden kunnen onderhandelen voor alle verzekeringen. Onze verzekeringen zijn stuk voor stuk aangepast aan uw beroep.

U kunt bij ons terecht voor al uw verzekeringen: beroepsaansprakelijkheid, gewaarborgd inkomen, auto, rechtsbijstand, maar ook brand, burgerlijke aansprakelijkheid gezin (familiale) en zelfs een fietsverzekering.

Bovendien biedt Curalia, met de hospitalisatieverzekering, ook een geheel Eigen oplossing aan. Deze verzekering is bijzonder voordelig voor onze leden.

Aarzel niet ons een offerte te vragen.